مشاور


پیگیری ها

پس از آنکه درخواست مشتریان به مسئول پیگیری مربوطه انتصاب داده شد، وضعیت سفارشات از طریق بخش پیگیری قابل رویت می باشد.

برای ثبت مشتری جدید به صورت دستی از باکس عملیات، مشتری جدید را انتخاب نمایید.

با نمایش هر پیگیری می تواند پیگیری های گذشته مشتری را مشاهده نمایید.

پیگیری ها

عملیات

برای هر پیگیری امکان انجام عملیات های زیر می باشد:

  • ارسال پیامک

  • افزودن نتیجه

  • استخراج پیگیر ها و ایمیل ها

عملیات ها

  • ویرایش اطلاعات مشتری

اطلاعات مشتری

مشتریان

در این قسمت می توانید اطلاعات مربوط به مشتریان سامانه را مشاهده و ویرایش کنید. اطلاعات هر مشتری در آوا مطابق با تصویر زیر می باشد.

سفارشات و انتصاب

در بخش سفارشات و انتصاب، شماره های دریافت شده سامانه دیده می شوند. شماره های انتصاب شده مسئول پیگیری دارند و شماره های انتصاب نشده این فیلد را ندارند. با نمایش سفارشاتی که انتصاب داده شده اند جزئیات پیگیری ها را نیز می توانید مشاهده نمایید. امکان ویرایش سفارشات در این بخش وجود دارد.

سفارشات

پشتیبانی مشتریان

این قسمت برای ثبت پیگیری هایی که بعد از خرید در راستای پشتیبانی مشتریان انجام می شود قابل استفاده می باشد.

فروش های مهر 4

در این قسمت می توانید وضعیت خرید کالا در سامانه مهر را ببینید که شامل موارد زمان خرید ، تعداد خرید ، مشخصات کامل مشتری و وجه پرداختی است

فروش های مهر

پیامک های ارسالی

در این بخش پیامک های ارسال شده برای مشتریان را می توانید مشاهده نمایید. گیرنده پیام ، تاریخ و ساعت ارسال در این بخش قابل مشاهده هستند.

پیامک ها

پیام های سازمانی

در این بخش اعضای سازمان می توانند برای یکدیگر پیام فرستاده و در صورت لزوم به آنها پاسخ دهند.

فقط می توانید تا 10 مگابایت فایل بفرستید

پیام سازمانی